Vesti

“Quotation is a serviceable substitute for wit.”
Deo naše standardne ponude su prevodi kompletne medicinske dokumentacije, sa ili bez overe sudskog prevodioca.
Weltschmerz (nem., č. veltšmercsvetski bol) je popularan izraz koji je prvi uveo nemački pisac Jean Paul Richter*, a dovodi se u vezu sa romantičarima sa kraja 19. i početka 20. veka.
Larpurlartizam (od francuskog l'art pour l'art - umetnost radi umetnosti) je estetska teorija po kojoj umetnost nema nikakvu društvenu ili moralnu funkciju,