Finansijski dokumenti

U okviru posebne ponude nudimo Vam prevode:

Bilansa stanja, Bilansa uspeha i Statističkih aneksa,

Finansijskih izveštaja,

Konsolidovanih finansijskih izveštaja,

Poreskih bilansa,

Izveštaja revizora

sa srpskog na engleski jezik sa i bez overe sudskog prevodioca, po promotivnim cenama i sa, kao i uvek, rekordnim vremenom isporuke.