Kako overiti prevod sa jednog na drugi strani jezik?

Sudski prevodioci su ovlašćeni samo za prevode koji se prevode sa ili na srpski jezik. Iz tog razloga, kada se radi o prevodu sa jednog na drugi strani jezik, procedura je malo duža i zahteva angažovanje dvoje ili više sudskih prevodilaca u zavisnosti od broja jezika.

Dakle, neophodno je da se tekst prvo prevede na srpski jezik i overi od strane sudskog prevodioca, a potom se taj dokument prevodi na željeni strani jezik takođe sa overom sudskog prevodioca.