Kontrola kvaliteta i tehnologije

KONTROLA KVALITETA

Visok kvalitet naših prevoda proizilazi iz rada iskusnog i uigranog tima i primene tehnologija organizovanja procesa prevoda što rezultira brzim i kvalitetnim prevodom u skladu sa potrebama naših klijenata!

Glavni faktori koji obezbeđuju visok kvalitet prevoda su PREVODIOCI i LEKTORI.

Postoji glavna grupa prevodilaca i lektora koji sa nama imaju ekskluzivan ugovor o saradnji. Ovu grupu čini više od 50 prevodilaca za najčešće korišćene svetske jezike. Svi oni poseduju kvalifikacije kao sto su:

  • Obavezno Filološko obrazovanje
  • Radno iskustvo od najmanje 3 godine uz pozitivno ocenjene uzorke prevoda i reference
  • Dodatni kursevi u specifičnim oblastima za koje su eksperti

Takođe, postoji i obimna grupa honorarnih prevodilaca koji su stručni za određene oblasti. Ti prevodioci rade pod posebnim ugovorima i na određenim projektima. Svi honorarni prevodioci ispunjavaju iste kriterijume kao i naša glavna grupa prevodilaca.

Rad sa prevodiocima i lektorima obuhvata: 

1) Redovnu ocenu kvaliteta njihovog rada i učinka:

– Nasumičnu proveru kvaliteta prevoda od strane trećeg lica

– Povratnu informaciju od klijenata za svaki projekat u obliku upitnika koji obuhvata kategorije kao što su terminologija, provera kvaliteta jezika – pravopis i gramatika, kvalitet prezentacije krajnjeg proizvoda, rokovi itd.).

2) Obuku prevodilaca i lektora, koji sarađuju sa našom kompanijom, za korišćenje najnovijih poslovnih tehnika, prevodilačkih programa (CAT Tools), nove terminologije itd.

3) Određivanje grupe prevodilaca i lektora za svaki projekat posebno (koji su stručni i imaju široko iskustvo u odgovarajućoj oblasti).

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA KAO NEIZOSTAVNI DEO TEHNOLOGIJE PREVOĐENJA

Celokupan proces prevođenja predstavlja slojevit proces koji zahteva visok nivo kontrole i višestruke provere u cilju ostvarivanja očekivanog kvaliteta usluga.

Nakon više od deset godina postojanja, postavili smo jasne principe poslovanja kako bismo zadržali postojeći i postigli što bolji kvalitet usluga. 

Za svaki projekat pažljivo se planiraju koraci koji vode ka njegovoj uspešnoj realizaciji.

Za početak, određuje se MENADŽER/VOĐA PROJEKTA.

Prilikom prijema teksta za prevod, isti se prosleđuje menadžeru projekta koji se prvo upozanje sa sadržajem dokumenta, a zatim na osnovu teme i oblasti, određuje jednog prevodioca ili grupu njih.

U najvećem broju slučajeva, prevodioci se biraju na osnovu poznavanja određene oblasti ili na osnovu već postojećeg iskustva u radu sa klijentima.

Menadžer projekta kontroliše sve faze u procesu prevođenja, što rizike od grešaka ili kašnjenja svodi na minimum.

Tokom celog projekta menadžer vodi stalnu komunikaciju sa klijentom što znači da klijent može da dobije sve potrebne informacije u najkraćem roku, i naravno, vodi računa o poverljivosti dokumenata za prevod.

DODATNA LEKTURA I PROVERA PREVEDENOG TEKSTA

U „Mediante“ timu razumemo prednosti dobro prevedenog teksta!

Lektura i korektura kao obavezan deo prevodilačkog procesa

Sve prevode proverava drugi prevodilac pre nego što ih preuzme lektor.

Svi naši lektori su profesionalni lingvisti i jezik koji lektorišu uglavnom je njihov maternji jezik.

Prvi korak u proveri prevoda predstavlja upoređivanje sa originalnim tekstom. Tom prilikom se vodi računa da nije došlo do propusta u radu prevodioca, da li postoje neki nerazumljivi delovi ili netačno prevedene fraze.

Usklađivanje terminologije

U našim prevodima koristimo najnovije tehnologije prevođenja i najpouzdanije prevodilačke programe (tzv. CAT tools, kao sto su Trados, Wordfast, Across, Tstream, MemoQ…) što nam daje mogućnost da:

a) Izradimo GLOSARIJUM specifične terminologije jedne kompanije, što omogućava konzistentnost u prevođenju određenih pojmova.

b) Izvršimo dodatnu pravopisnu, gramatičku i štamparsku proveru, čime mogućnost grešaka u prevodu svodimo na minimum.

c) Omogućimo simultani rad velikog broja prevodilaca na istom projektu sa konzistentnom terminologijom što je od izuzetnog značaja naročito kada su u pitanju veliki prevodi.

OBRADA PREVODA 

Težimo da konačna verzija prevoda izgleda što bliže originalu pa uz pomoć naših stručnih saradnika obrađujemo tekstove u svim standardnim programima, kao i u programima za dizajn kao što su: InDesign, PhotoShop, FrameMaker, itd…

Takođe, trudimo se da ispoštujemo korporativna pravila koja se tiču forme teksta (logo firme, boja, font, pasus…)