Overeni prevod

Prevod velikog broja dokumenata mora da bude overen od strane ovlašćenog sudskog prevodioca kako bi bio pravosnažan i priznat od strane nadležnih institucija. Ponekad, određene institucije zahtevaju da prevod bude spojen (uvezan sa originalom, odnosno overenom kopijom dokumenta na izvornom jeziku).

U sledećim redovima ćemo Vam objasniti kako izgleda struktura tako overenog prevoda.

  1. Prvo dolazi overen prevod, sa potpisom i pečatom prevodioca
  2. Potom originalni tekst
  3. Na kraju dolazi prazan beo papir.

Nakon toga se dokumenta uvezuju trobojnim koncem, jemstvenikom, a na poleđini uvezanog dokumenta, na mestu vezivanja jemstvenika, se stavlja pečat sudskog prevodioca.