Prevod tehničkih tekstova

Najvažniji deo u prevođenju tehničkih tekstova predstavlja poznavanje karakteristika tehničkog pisma. S tim u vezi, tekst mora da bude precizan, treba izbegavati različite nazive za isti pojam, kao i lične zamenice, a sam tekst je u najvećem broju slučajeva suvoparan.

Kao dodatak težini prevođenja stručnih tekstova su i osobenosti svakog pojedinačnog jezika, specifičnosti rečenične konstrukcije, osećaj kad treba ostaviti termine neprevedene i tome slični izazovi koji se postavljaju pred prevodioca prilikom prevođenja.

Na osnovu svega prethodno navedenog, već sada možemo da zaključimo da prevođenje tehničkih tekstova nije isto što i prevod literarnih dela. Kod ovakvih tekstova manje se vodi računa o kulturnim osobenostima javnosti kojoj je tekst namenjen, nema velikih književnih tehnika pisanja, a glavni zahtev jeste doslovno očuvanje tehničkog sadržaja teksta.

Primera radi, zamislite da radite na prevodu uputstva za sastavljanje bicikla. Vama, kao prevodiocu, najvažniji zadatak jeste da korisnik Vašeg uputstva bude u mogućnosti da prati instrukcije i da završi sa identičnim biciklom kao i kupac koji čita uputstvo na originalnom jeziku na kom je ono sastavljeno.

Uputstvo mora da bude precizno i lako za praćenje. Odgovarajući vokabular, prilagođen tekst i format dokumenta predstavljaju glavne karakteristike dobro prevedenog uputstva.

Naravno, i u ovom slučaju postoje izuzeci. Ukoliko se tehnički dokumet neće primarno koristiti kao uputstvo, već, recimo, kao pravni dokument ( patenti ili kao dokazi u pravnim sporovima) tekst dokumenta mora biti formalniji.

Terminologija

Korišćenje ispravnih tehničkih termina i konstantnost u njihovom korišćenju predstavljaju važan deo rada na tehničkim uputstvima. Prevodilac mora da bude upoznat sa oblasti iz koje je tekst, jer će se samo na taj način osigurati da termin bude upotrebljen na pravilan način.

Dobri prevodioci sa dugogodišnjem iskustvom u radu sa tehničkim tekstovima znaju da rad sa tekstom na temu astrofizike, ne mora da bude težak kao astrofizika. Ne dopustite sebi da se upletete u brojne tehničke termine koje ste pronašli u rečniku, već izaberite prevodioce – stručnjake za određenu oblast.